top of page

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

Właścicielem iwonaligeza.com jest Iwona Ligęza prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Iwona Ligęza (adres prowadzenia działalności: ul. Kochanowskiego 23, 01-864 Warszawa) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 1182200738, REGON: 384627023, adres poczty elektronicznej: info.iwonaligeza@gmail.com
 

2.WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW
1.Sklep internetowy Iwona Ligęza, znajduje się pod adresem www.iwonaligeza.com i służy do dokonywania zakupów produktów za pośrednictwem sieci Internet.
2.Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, wybór formy płatności, wybór sposobu wysyłki i przesłanie zamówienia. Termin dokonania wpłaty wynosi 7 dni.

3.Istnieje możliwość zrealizowania zamówienia poza siecią, zgodnie z indywidualnie ustalonymi instrukcjami.
4.Preferowaną formą płatności jest przedpłata przelewem bankowym na konto: mBank: 16 1140 2004 0000 3402 7447 1079 , płatność payU, Paypal lub gotówką w przypadku odbioru osobistego.
4.Po złożeniu zamówienia otrzymacie Państwo potwierdzenie drogą e-mailową.
6.Osoba dokonująca zakupu oświadcza, że zapoznała się z treścią regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego postanowień regulaminu Sklep internetowy Iwona Ligęza jest uprawniony do unieważnienia złożonego zamówienia.
7.Sklep internetowy Iwona Ligęza zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia, w którym zostały częściowo lub błędnie wypełnione formularze zamówienia.
8.Wszystkie ceny podawane w Sklepie Internetowym Iwona Ligęza są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN). Na życzenie może zostać wystawiona faktura.

3. REKLAMACJE I ZWROTY
Zgodnie z Rozdziałem 3 USTAWY z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – „Obowiązki przedsiębiorcy w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość” Art. 12. 1. szczegółowy regulamin dotyczący zawarcia umowy, procedury zwrotów i reklamacji zostanie przekazany Konsumentowi na trwałym nośniku (e-mail) najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

4. PRZESYŁKA
1.Wszystkie prace są bardzo starannie pakowane.
2.Przedmioty kupione na stronie sklepu internetowego są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej Inpost lub Envelo. Koszt przesyłki 14 zł lub inny, podany aktualnie na stronie. Termin gwarantowany doręczenia paczek przez firmę kurierską to 2 dni robocze.
3.Przesyłki są realizowane zwykle w ciągu 3 dni od momentu zaksięgowania przelewu . Nie dotyczy to prac wykonanych na zamówienie, w których wyraźnie podany jest termin realizacji zamówionej pracy.
4.Koszty przesyłki zagranicznej do potwierdzenia.


5. POUFNOŚĆ
1.Administratorem danych osobowych jest Iwona Ligęza prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Iwona Ligęza (adres prowadzenia działalności: ul. Kochanowskiego 23, 01-864 Warszawa) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 1182200738, REGON: 384627023.
2.Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).
3.Przetwarzamy wyłącznie te dane osobowe, które Klient dobrowolnie podał dokonując czynności w Sklepie, tj.: imię, nazwisko, adres email, nr telefonu, adres dostawy Towaru.
4. Dane osobowe przetwarzane są przez nas wyłącznie w celu:
wykonania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b) RODO),
5. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować:
przesyłając email na adres: info.iwonaligeza@gmail.com
6. Twoje dane przetwarzane są tak długo, jak długo wiąże nas umowa. Po wykonaniu, rozwiązaniu albo odstąpieniu od umowy przechowujemy Twoje dane przez okres, w jakim mógłbyś dochodzić od nas roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez nas umowy oraz roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową, oraz przez jaki my, moglibyśmy dochodzić od Ciebie takich roszczeń.
7. Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, jeżeli chcesz z nich skorzystać napisz do nas email:
1) prawo do potwierdzenia przetwarzania – masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do danych oraz uzyskania informacji, dotyczących przetwarzania Twoich danych;
2) prawo do sprostowania – możesz zażądać od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, jeżeli uważasz, że są nieprawidłowe lub nieaktualne. Możesz też zwrócić się do nas o uzupełnienie, jeżeli uważasz, że Twoje dane są, z uwagi na cel w jakim przetwarzamy dane, niekompletne;
3) prawo do bycia zapomnianym – masz prawo do „bycia zapomnianym”; oznacza to, że możesz od nas żądać usunięcia Twoich danych osobowych, a my niezwłocznie dane usuniemy, jeżeli:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w jakich mamy prawo je przetwarzać,
b) jeżeli przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, a Ty cofnąłeś udzieloną zgodę,
c) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych (patrz pkt 6)poniżej),
d) zdarzyło się, że pomimo dokładania przez nas wszelkich starań by należycie chronić Twoje dane i przetwarzać je w zgodzie z obowiązującymi przepisami, są one przetwarzane niezgodnie z prawem,
e) przymus usunięcia danych wynika z celu wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie Rzeczypospolitej Polskiej,
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych – możesz żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, jeżeli:
a) kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,
b) przetwarzanie Twoich danych jest w Twojej ocenie niezgodne z prawem ale sprzeciwiasz się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
c) nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu;
5) prawo do przenoszenia danych – możesz zażądać od nas przesłania, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego, Twoich danych osobowych, które nam wcześniej przekazałeś. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi, a także żądać od nas, o ile jest to technicznie możliwe, przesłania danych bezpośrednio innemu administratorowi;
prawo do przenoszenia danych przysługuje Tobie wyłącznie w odniesieniu do tych danych które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody;
6) prawo do sprzeciwu – przetwarzamy zbierane dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego naszych usług, w związku z czym masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw (z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją) wobec przetwarzania danych w zakresie w jakim przetwarzanie to dokonywane jest w celu marketingu bezpośredniego; w takim przypadku niezwłocznie
zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w tym celu;
7) prawo do skargi – masz prawo do wniesienia skargi na nasze działania lub zaniechania do organu nadzorczego.

bottom of page